Fenna ut'e Reiden

Fenna ut

Fenna ut'e Reiden (Pier 448x Oltman 317)

Menner Johan Hielkema

 

1e,& 2e Klasse L mennen CH Joure 2022

Ilja ut'e Reiden

Ilja ut

Ilja ut'e Reiden ( Uldrik 457 x Aan 416)

Menner Johan Hielkema

 

1e, klasse B mennen CH Oranjewoud 2022